เบาหวาน
โคคิวเท็น
โรคนิ่วในถุงน้ำดี
ไม่แก่
สารอาหาร
มะเร็งหัวใจ
ไขมันในหลอดเลือดสูง
โรคความดันโลหิต
มะเร็งปอด
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน